Algemene Voorwaarden 'RUST en BEWEGING'

1. TOEPASSING

 

De rechtsverhouding tussen mevrouw Veerle VAN BELLE, actief onder de benaming ‘Rust en Beweging’, gevestigd te 2800 MECHELEN, Belgradestraat 88 bus 102, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0698.955.571, website www.rustenbeweging.be, e-mail veerle@rustenbeweging.be, tel. 0498.31.04.88,  IBAN BE39 0689 1021 8119 (hierna genoemd ‘de Dienstverlener’) en de Klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, eventueel aangevuld met specifieke voorwaarden eigen aan de opdracht (samen ‘de Voorwaarden’ of ‘de Overeenkomst’).

 

Deze Voorwaarden vernietigen en vervangen alle schriftelijke of mondelinge afspraken, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van de Overeenkomst tussen partijen zouden voorafgaan.

De  Voorwaarden hebben kracht van wet in de verhouding tussen de Dienstverlener en de Klant en worden geacht te zijn aanvaard door de Klant na opt-in via de hierboven vermelde website ofwel – voor inschrijvingen die niet via de website gedaan worden – door uitdrukkelijke aanvaarding ervan via e-mail aan veerle@rustenbeweging.be ofwel bij gebreke aan bezwaar binnen een redelijke termijn na de ontvangst ervan, bij deze bepaald op 10 kalenderdagen. De aanvaarding van de Voorwaarden wordt tevens afgeleid uit de normale voortzetting van de prestaties door de Dienstverlener.

De Voorwaarden hebben voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de Klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Voorwaarden zijn slechts mogelijk na voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de Dienstverlener.

De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Voorwaarden voor de toekomst te wijzigen of aan te vullen. Indien de Klant niet akkoord gaat met de wijzigingen, is hij gerechtigd om binnen de 7 kalenderdagen na de kennisgeving ervan de overeenkomst te beëindigen per datum van de inwerkingtreding van de wijzigingen en dit bij aangetekend schrijven gericht aan de Dienstverlener en overeenkomstig de modaliteiten hieronder beschreven (zie artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst).

2. PRESTATIES

De Dienstverlener is actief in het domein van welzijn en gezondheid (yogalessen, mindful run/walk trainingen, stress- en burnoutbegeleiding, etc., hieronder naar verwezen als ‘de activiteit’ of ‘de activiteiten’) en organiseert in dat kader:

 • zowel groepsopleidingen als individuele lessen en coaching,

 • voor een open publiek (‘Open activiteiten’ op eigen initiatief en met eigen organisatie van de Dienstverlener) of op vraag en op maat van de Klant (‘Activiteiten op maat’),

 • in een private context of bedrijfsintern (‘bedrijfsactiviteiten’),

 • in fysieke aanwezigheid dan wel digitaal (online).

De Klant staat in voor de correctheid en volledigheid van de aan de Dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en erkent uitdrukkelijk alle noodzakelijke en dienstige medewerking te verlenen om de Dienstverlener toe te laten zijn contractuele verplichtingen na te komen.

De Dienstverlener garandeert dat de prestaties zullen uitgevoerd worden door haarzelf (Veerle VAN BELLE) of door gekwalificeerde medewerkers, en dit met de vertrouwelijkheid, de ernst en de bekwaamheid die de Klant normaal gezien van een ervaren instructeur/coach mag verwachten.

De prestaties worden uitgevoerd op de locatie bepaald door de Dienstverlener of op de locatie van de Klant. In dat geval stelt de Klant de Dienstverlener kosteloos de nodige ruimte ter beschikking, desgevallend voorzien van het nodige materiaal voor het uitvoeren van de activiteiten, waarvan de Dienstverlener het gebruiksrecht krijgt voor de duur van de samenwerking.

3. DRAAGWIJDTE VAN DE OVEREENKOMST

De Dienstverlener zal de opdracht uitvoeren in alle vrijheid en onafhankelijkheid, volgens eigen inzicht en vermogen. Tussen de Klant en de Dienstverlener bestaat geen hiërarchische verhouding, noch enige andere relatie dan deze beschreven in deze Overeenkomst.

De Dienstverlener preciseert zelf in welke omstandigheden en onder welke voorwaarden qua werktijden, wijze van uitvoering van de opdrachten en werkmiddelen zij de werkzaamheden zal vervullen, rekening houdend met de wensen, noden en beschikbaarheden van de Klant.

De Dienstverlener is niet bevoegd om in naam van de Klant verbintenissen aan te gaan tenzij zij daartoe een voorafgaande schriftelijke en specifieke volmacht vanwege de Klant heeft ontvangen.

De Dienstverlener verklaart aan alle wettelijke en reglementaire bepalingen te hebben voldaan om in staat te zijn en gemachtigd te zijn om haar activiteit uit te oefenen en verklaart voor de uitvoering van de Overeenkomst te voldoen aan de Belgische sociale en fiscale wetgeving.

4. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST:  INSCHRIJVING, BETALING en FACTURATIE

Commerciële documenten en aanbiedingen van de Dienstverlener scheppen geen verbintenissen in hoofde van de Dienstverlener.

Voor inschrijving en betaling gelden de volgende voorwaarden:

 • Voor Open activiteiten aangekondigd op de website van de Dienstverlener, dient de inschrijving door de Klant via de website te gebeuren. Telefonische inschrijvingen of inschrijvingen per e-mail worden niet aanvaard tenzij expliciet en schriftelijk bevestigd door de Dienstverlener.

De overeenkomst tussen de Dienstverlener en de Klant komt slechts tot stand op het ogenblik dat de online inschrijving door de Klant gevalideerd wordt met een inschrijvingsbevestiging die per e-mail verstuurd wordt door de Dienstverlener. De bevestiging wordt naar het door de Klant opgegeven e-mailadres verstuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om erop toe te zien dat de berichten niet in de spamfolder terechtkomen.

Inschrijvingsbevestiging is pas mogelijk na aanvaarding van de algemene voorwaarden en online betaling van de gereserveerde activiteit(en) door de Klant.

 • Voor Activiteiten op maat (individuele lessen en coaching, trainingen op maat en bedrijfsactiviteiten), bezorgt de Dienstverlener de (potentiële) Klant een prijsvoorstel per e-mail. De offerte van de Dienstverlener is gebaseerd op de informatie waarover de Dienstverlener tot dan toe beschikt vanwege de potentiële Klant.

De overeenkomst tussen de Dienstverlener en de Klant komt slechts tot stand na ondertekening en/of expliciete aanvaarding van de offerte door de Klant per e-mail aan veerle@rustenbeweging.be.

De factuur wordt aan de Klant bezorgd bij bevestiging van diens inschrijving. De betaling gebeurt via overschrijving en dient volledig voldaan te zijn – tenzij anders vermeld – binnen de 15 kalenderdagen na de factuurdatum en ten laatste 72 uur voor de start van de activiteit (of, in geval van meerdaagse activiteiten, ten laatste 72 uur voor de start van de eerste sessie). Bij gebreke aan tijdige betaling wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden zonder recht op enige terugbetaling van eventuele deelbetalingen, noch op een alternatief voorstel. Desgevallend is de Klant gehouden de Dienstverlener te vergoeden voor het uitgevoerde gedeelte van de opdracht en ev. reeds gemaakte kosten (zie hieronder artikel 6). 

Indien in tegenstelling tot voorgaande paragraaf, voorafgaandelijke facturatie niet wenselijk of mogelijk is (bv. bij meerdaagse coachings), ontvangt de Klant een factuur na uitvoering van de prestaties, onverminderd het recht van de Dienstverlener om een voorschotfactuur ter betaling aan te bieden. Indien de prestaties over een langere periode zijn gespreid, worden de uitgevoerde prestaties op regelmatige basis gefactureerd.

Deze factuur dient binnen de 15 kalenderdagen na de factuurdatum betaald te worden. Voorschotfacturen dienen te worden betaald uiterlijk 7 kalenderdagen na de factuurdatum.

Bij gebreke aan betaling binnen de voorziene termijn, wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van 250 EUR.

In zoverre de Klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van de Dienstverlener te voldoen, behoudt de Dienstverlener zich het recht voor de verdere uitvoering van de prestaties op te schorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten, dan wel de overeenkomst te ontbinden (zie hieronder artikel 6).

Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de opeisbaarheid mee van alle andere facturen ten laste van de dezelfde schuldenaar.

Bij niet-betaling zullen alle verschuldigde bedragen via gerechtelijke weg ingevorderd worden. De te maken invorderingskosten, ontstaan door de betalingsachterstand, alsmede de kosten en wettelijke intresten die hieruit voortvloeien, zullen volledig voor rekening van de Klant zijn.

Enig protest omtrent een factuur dient binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum en bij aangetekend schrijven te worden gericht aan de Dienstverlener.

5. TARIEVEN

De tarieven van de Dienstverlener zijn inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

Behoudens expliciet andersluidend beding op de website, in de offerte of in de overeenkomst, omvatten de tarieven de intellectuele en administratieve prestaties in hoofde van de Dienstverlener, met dien verstande dat voor ‘Activiteiten op maat’ eventuele bijkomende kosten (reis- en verblijfskosten, huur van externe locatie, boeken, rapporten, kosten van grote oplagen van notities e.d.) afzonderlijk in de offerte, de overeenkomst en de factuur worden gedetailleerd en in rekening gebracht.

De toepasselijke prijzen zijn diegenen die gelden op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst tussen de Dienstverlener en de Klant.

De Dienstverlener heeft het recht de tarieven voor de toekomst te wijzigen. Indien de Klant niet akkoord gaat met de wijziging, is hij gerechtigd om binnen de 7 kalenderdagen na de kennisgeving ervan de overeenkomst te beëindigen per datum van de inwerkingtreding van de wijziging en dit bij aangetekend schrijven gericht aan de Dienstverlener.

De Klant gaat zelf na of hij via zijn ziekenfonds kan genieten van een tegemoetkoming voor sportieve activiteiten (meestal een éénmalig bedrag van 15 à 20 euro per jaar).

6. ANNULERINGEN, WIJZIGINGEN en OVERMACHT

Behoudens andersluidend akkoord, is de volgende regeling van toepassing bij annulering of wijziging van de prestaties evenals in gevallen van overmacht.

Algemene bepalingen:

     6.1. Kennisgeving

 

Indien de Klant een inschrijving of overeenkomst wil wijzigen of indien de Klant of Dienstverlener geconfronteerd wordt met onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden (overmacht), zal deze de ander daar zo snel als mogelijk van op de hoogte brengen met gedetailleerde opgave van de omstandigheden.

 

Elke annulering, wijziging of situatie van overmacht dient schriftelijk ter kennis van de Dienstverlener te worden gebracht via e-mail aan . De Klant aanvaardt dat een kennisgeving door de Dienstverlener gericht per e-mail aan het door de Klant bij inschrijving opgegeven adres, volstaat.

 

     6.2. Overmacht

De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor annulering, vertragingen of gebreken in de uitvoering van de Overeenkomst als deze het gevolg zijn van overmacht, onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden. De Dienstverlener kan zich laten vervangen door een gelijkwaardige Dienstverlener en is gerechtigd de planning te wijzigen en/of in voorkomend geval de uitvoeringstermijn te verlengen indien de planning niet kan gevolgd worden en zij dit noodzakelijk vindt, zonder dat de Klant uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade en interesten kan doen gelden.

In het kader van het contract tussen partijen wordt bovenop wat gewoonlijk door de rechtspraak van de Belgische rechtbanken en hoven in aanmerking wordt genomen eveneens als overmacht beschouwd: iedere gebeurtenis die onafhankelijk is van de uitdrukkelijke wil van de betrokkene en die de normale uitvoering van het contract verhindert, waaronder met name (niet limitatief): ziekte of ongeval (van zichzelf of van een naaste), overlijden van een naaste, annulering van de gehuurde locatie, uitzonderlijke weersomstandigheden, totale of gedeeltelijke stakingen binnen of buiten het bedrijf, lock-outs, epidemieën, blokkering van distributie of bevoorrading om welke reden ook, aardbeving, brand, storm, overstroming, waterschade, diefstal, blokkering van het computer- of telecommunicatiesysteem. 

     6.3  Opschorting en ontbinding  van de overeenkomst

De Dienstverlener bouwt een vertrouwensrelatie op met de Klant en evalueert regelmatig de draagkracht van de Klant. Wanneer de Dienstverlener oordeelt dat de Klant beter door een andere dienstverlener geholpen wordt, zal de Dienstverlener naar eer en geweten doorverwijzen naar een collega en indien nodig de Klant verder weigeren tot haar diensten.

De Dienstverlener heeft daarenboven ten allen tijde het recht de overeenkomst tijdelijk of vroegtijdig op te schorten en/of te ontbinden indien de Klant:

 • zijn betalingsverplichtingen niet nakomt,

 • de gedragsregels niet respecteert en zich niet naar goed fatsoen gedraagt in bv. de leeromgeving, de social media groepen, tijdens de events of individuele sessies, en/of

 • deze Algemene Voorwaarden niet naleeft.

De Klant kan daarbij geen aanspraak maken op enige terugbetaling, noch op een alternatief voorstel. Desgevallend is hij gehouden de Dienstverlener te vergoeden voor het uitgevoerde gedeelte van de opdracht (incl. reeds gemaakte kosten). 

     6.4  Duur van de sessie

De duur van een sessie kan niet worden verlengd als de Klant te laat komt. De Klant kan ten allen tijde de afspraak vroegtijdig beëindigen maar kan geen aanspraak maken op een (gedeeltelijke) terugbetaling of compensatie.

 

Meer specifiek (onverminderd de hierboven vermelde algemene bepalingen):

 

     6.5  Yoga (met of zonder beurtenkaart, individueel of in groep)

 

Wijziging of annulering door de Klant:

 

 • Yoga beurtenkaarten zijn strikt persoonlijk en kunnen derhalve niet doorgegeven worden aan of gedeeld worden met andere personen.

 • Yoga beurtenkaarten hebben een geldigheidstermijn zoals bepaald op de website en zijn enkel verlengbaar wegens medische redenen en met een geldig doktersvoorschrift.

 • Groepslessen kunnen tot 3 uur voor de start van de les geannuleerd worden. Indien de klant later annuleert, wordt de les alsnog aangerekend.

 • Terugbetaling van yoga beurtenkaarten is niet mogelijk. Bij tijdige annulering wordt het aantal resterende beurten met 1 verhoogd.

 • Bij tijdige annulering van een aparte yogales (groepsles zonder beurtenkaart), kan deze verplaatst worden naar een latere datum zonder enige aanspraak op terugbetaling of alternatief voorstel.

 • Individuele yogasessies kunnen ten laatste 72 uur op voorhand kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Wanneer de Klant een afspraak annuleert minder dan 72 uur op voorhand, kan hij geen aanspraak maken op een terugbetaling, noch op een alternatief voorstel.

 • Indien de Klant beschikt over een account, kan hij de les zelf annuleren of verplaatsen via de website; zoniet dient de annulering of verplaatsing schriftelijk ter kennis van de Dienstverlener te worden gebracht via e-mail aan veerle@rustenbeweging.be.

Wijziging of annulering door de Dienstverlener:

 • Indien minder dan 2 personen ingeschreven zijn voor een groepsles, wordt de les geannuleerd. De ingeschreven Klant recupereert in dit geval zijn beurt, zonder dat hierdoor de beurtenkaart kan  verlengd worden. Een aparte yogales (groepsles zonder beurtenkaart) kan worden verplaatst naar een latere datum of terugbetaald, naar keuze van de Klant.

 • De Dienstverlener heeft het recht om zich te laten vervangen door een gelijkwaardige Dienstverlener naar eigen keuze, indien hij meent dat dit voor de uitvoering en de kwaliteit van de activiteit noodzakelijk is of in geval van overmacht.

 • In geval van overmacht, onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden kan de Dienstverlener de activiteit annuleren, de inhoud, datum/data of de locatie wijzigen, of zich laten vervangen door een gelijkwaardige Dienstverlener naar eigen keuze. In geval van annulering wegens overmacht, worden de beurtenkaarten verlengd met de tijdsduur van de overmacht. Een aparte yogales (groepsles zonder beurtenkaart) of een individuele yogales wordt verplaatst naar een latere datum of terugbetaald, naar keuze van de Klant.

     6.6 Mindful Run/Walk

Wijziging of annulering door de Klant:

 • Mindful run/walk lessen gebeuren in de buitenlucht (tenzij specifiek anders vermeld). Regenweer of andere weersomstandigheden die over het algemeen als onaangenaam kunnen ervaren worden, worden niet beschouwd als overmacht. De lessen gaan door op de voorziene tijdstippen tenzij het door het KMI of andere instanties wordt afgeraden om naar buiten te gaan (‘uitzonderlijke weersomstandigheden’). Indien de Klant er zelf voor kiest om omwille van bepaalde weersomstandigheden of andere redenen niet aan een mindful run/walk les deel te nemen, kan hij geen aanspraak maken op een terugbetaling, noch op een alternatief voorstel.

 • Aparte lessen of cursussen kunnen door de Klant tot 72 uur op voorhand kosteloos worden verplaatst naar een andere datum, binnen de 12 maanden volgend op de voorziene start van de les of cursus. Wanneer de klant annuleert minder dan 72 uur tevoren, kan hij geen aanspraak maken op een terugbetaling, noch op een alternatief voorstel.

 • Indien de Klant aan één van de lessen van een meerdaagse cursus mindful run/walk niet kan deelnemen, kan hij geen aanspraak maken op een terugbetaling, noch op een alternatief voorstel. Indien 2 cursussen gelijklopend worden gegeven, kan de Klant ervoor kiezen om de gemiste les van de andere cursus te volgen.

 • Er worden op regelmatige basis heropfrissingslessen gegeven, zowel in de buitenlucht als online. Heropfrissingslessen kunnen apart of met een beurtenkaart betaald worden. Beurtenkaarten zijn strikt persoonlijk en kunnen derhalve niet doorgegeven worden aan of gedeeld worden met andere personen. Beurtenkaarten hebben een geldigheidstermijn zoals bepaald op de website en zijn enkel verlengbaar wegens medische redenen en met een geldig doktersvoorschrift. Terugbetaling van beurtenkaarten is niet mogelijk.

 • Heropfrissingslessen kunnen tot 24 uur voor de start van de les geannuleerd worden. Een tijdig geannuleerde individuele les kan verplaatst worden naar een latere datum zonder enige aanspraak op terugbetaling of alternatief voorstel. Bij tijdige annulering van een les betaald met een beurtenkaart, wordt het aantal resterende beurten met 1 verhoogd. Indien de klant later annuleert, wordt de les alsnog aangerekend.

 • Indien de Klant beschikt over een account, kan hij de online les zelf annuleren of verplaatsen via de website; zoniet dient de annulering of verplaatsing schriftelijk ter kennis van de Dienstverlener te worden gebracht via e-mail aan veerle@rustenbeweging.be.

Wijziging of annulering door de Dienstverlener:

 • Indien een les, die deel uitmaakt van een meerdaagse cursus, wegvalt op initiatief van de Dienstverlener wegens overmacht (zoals ziekte of, in bovengemeld geval, op aanraden van bepaalde instanties), worden de overige lessen van de cursus opgeschoven en/of gepland in overleg met de deelnemers. Indien een Klant niet aanwezig kan zijn tijdens een les op een nieuwe geplande datum, kan hij deze vervangen door een opfrissingsles die quasi maandelijks wordt gegeven of door een les van een latere cursus, binnen de 12 maanden volgend op de les waaraan hij/zij niet kan deelnemen.

 • Indien een volledige cursus of een aparte kennismakingsles of heropfrissingsles geannuleerd wordt door overmacht of bij minder dan 4 inschrijvingen, heeft de Klant de keuze tussen de volledige terugbetaling van het inschrijvingsbedrag dan wel verplaatsing van zijn inschrijving naar een later moment binnen de 12 maanden volgend op de start van de geannuleerde cursus of les. Deze keuze wordt via e-mail aan veerle@rustenbeweging.be bevestigd en is onherroepelijk.

     6.7  Individuele coaching (individuele mindful run/walk sessies, wandelcoaching, stress- en burnoutcoaching)

Wijziging of annulering door de Klant:

 • Voor coaching die in de buitenlucht voorzien is, worden regenweer of andere weersomstandigheden die over het algemeen als onaangenaam kunnen ervaren worden, niet beschouwd als overmacht. De coaching gaat door op de voorziene tijdstippen tenzij het door het KMI of andere instanties wordt afgeraden om naar buiten te gaan (‘uitzonderlijke weersomstandigheden’). Indien de Klant er zelf voor kiest om omwille van bepaalde weersomstandigheden of andere redenen niet aan een coaching deel te nemen, kan hij geen aanspraak maken op een terugbetaling, noch op een alternatief voorstel. De Klant kan er echter voor kiezen om de sessie uitzonderlijk binnenshuis te laten plaatsvinden, eventueel online.

 • Ook al dan niet tijdelijke fysieke beperkingen kunnen een reden zijn om af te wijken van de wandelcoaching in de buitenlucht.

 • Individuele coachingsessies kunnen ten laatste 72 uur op voorhand kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Wanneer de Klant een afspraak annuleert minder dan 72 uur op voorhand, kan hij geen aanspraak maken op een terugbetaling, noch op een alternatief voorstel.

Wijziging of annulering door de Dienstverlener:

 • In geval van overmacht, onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden kan de Dienstverlener de coaching annuleren. Deze wordt verplaatst naar een latere datum of terugbetaald, naar keuze van de Klant.

 

 

     6.8  Bedrijfsactiviteiten

 

Wijziging of annulering door de Klant:

 • Bij annulering uiterlijk een maand voor de aanvang van de bedrijfsactiviteit door de Klant, betaalt deze 50% van het bedrag vermeld in de overeenkomst voor intellectuele en administratieve prestaties evenals het volledige bedrag van de kosten die op het moment van de annulering reeds door de Dienstverlener werden gemaakt. Bij annulering minder dan een maand voor het begin van de bedrijfsactiviteit blijft het volledige bedrag vermeld in de overeenkomst verschuldigd (intellectuele en administratieve prestaties, ev. bijkomende kosten).

 • Bij kennisgeving uiterlijk een maand voor de aanvang van de bedrijfsactiviteit kan de Klant de geplande activiteit éénmaal verschuiven naar een later moment (uiterlijk 6 maanden na de initieel voorziene datum van de activiteit en op basis van de beschikbaarheden van de Dienstverlener).

 • Indien bij meerdaagse projecten tijdens de uitvoering van de opdracht het in de overeenkomst  voorziene aantal dagen voor de prestaties wordt ingekort op vraag van de Klant, blijft het volledige bedrag vermeld in de overeenkomst verschuldigd (intellectuele en administratieve prestaties, ev. bijkomende kosten). Indien het voorziene aantal dagen voor de uitvoering van de prestaties op vraag van de Klant wordt uitgebreid voor de uitvoering van bijkomende prestaties, wordt hiervoor een aanvullende/aangepaste offerte opgesteld waarbij de bijkomende prestaties op een gelijkaardige wijze als de initieel overeengekomen prestaties zullen worden aangerekend.

Overmacht in hoofde van de Dienstverlener of van de Klant:

 • Onverminderd de algemene bepalingen zoals hierboven vermeld, wordt in geval van overmacht de uitvoering van de overeenkomst opgeschort tijdens de periode waarin de onvoorziene omstandigheden of overmacht voortduren. Partijen kunnen evenwel de overeenkomst beëindigen (bij aangetekend schrijven) als de omstandigheden of overmacht blijven bestaan gedurende meer dan een maand. De Klant is gehouden de Dienstverlener te vergoeden voor het desgevallend uitgevoerde gedeelte van de opdracht (incl. reeds gemaakte kosten). 

 

7. AANSPRAKELIJKHEID, VRIJWARINGEN EN UITSLUITINGEN

De prestaties worden door de Dienstverlener – of door de door haar aangestelde derde(n) – uitgevoerd in totale professionele onafhankelijkheid en naar best inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

De Dienstverlener geeft geen garantie en draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de verschafte informatie, en de resultaten van haar prestaties in hoofde van de Klant De inspanning komt van de Klant die zelf verandering teweegbrengt en het tempo van zijn groei bepaalt. De adviezen van de Dienstverlener zijn slechts voorstellen en suggesties en dienen altijd beoordeeld te worden door de Klant. Deze is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor wat hij doet met een prestatie van de Dienstverlener (zowel tijdens als na afloop).

De Dienstverlener beschouwt de reguliere geneeskunde als basis van de gezondheidszorg en bevestigt geen diagnoses of medische behandelingen uit te voeren noch in vraag te stellen. Het aanbod aan activiteiten van de Dienstverlener, zowel als de inhoud op de website, vormt een aanvulling op en ondersteuning van de reguliere geneeskunde. Het vervangt geen medische behandelingen, medicaties, noch therapeutische of psychiatrische begeleiding. Niets vermeld op de website of gebruikt of meegedeeld tijdens de activiteiten is bedoeld om te gebruiken voor een medische diagnose of behandeling. De Dienstverlener raadt de Klant aan om bij aanvang of bij twijfel ten allen tijde zijn huisarts te raadplegen, dit medisch advies in acht te nemen en niet te wachten om dit advies in te winnen omwille van iets wat op de website van de Dienstverlener werd gelezen of werd vernomen in het kader van de prestaties.  

Deelname aan de activiteiten van de Dienstverlener gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen of blessures. De Klant wordt aangeraden een privé ongevallenverzekering af te sluiten.

Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door de Dienstverlener krachtens de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van de Dienstverlener beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

De Klant garandeert dat de essentiële informatie is verstrekt voor de goede uitvoering van de prestaties. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de Klant verstrekte informatie (al dan niet medisch).

De Dienstverlener is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van de overeenkomst door de Klant noch is de Dienstverlener aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door een fout of nalatigheid, noch voor schade resulterend uit een ongeval vóór, tijdens of na een activiteit. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog.  

De Dienstverlener zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade of gevolgschade.

Indien de aansprakelijkheid van de Dienstverlener wordt weerhouden, is de Dienstverlener er enkel toe gehouden de prijs van de activiteit terug te betalen.

Om zijn aansprakelijkheid ten aanzien van de Klant te dekken, bevestigt de Dienstverlener dat zij een verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid onderschreven heeft, welke de lichamelijke en materiële schade aangericht tijdens de uitvoering van de opdracht dekt volgens de polisvoorwaarden.

 

8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De intellectuele eigendomsrechten op de door de Dienstverlener ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst gebruikte en ontwikkelde methodes en materiaal (fysieke of digitale producten, documentatie, casestudies, analyses, rapporten, offer­tes, etc., alsmede voorbereidend materiaal daarvan) evenals de intellectuele eigendomsrechten op de website en de inhoud van de door de Dienstverlener gebruikte sociale mediakanalen, berusten bij de Dienstverlener. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van enig recht van intellectuele eigendom.

                                                                 

De Dienstverlener verleent de Klant het niet-exclusieve recht tot het gebruik van methodes en  materiaal op voorwaarde dat de Klant de overeengekomen vergoedingen voor de prestaties van de Dienstverlener tijdig en volledig betaalt.

Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de Klant niet toegestaan het materiaal en de dragers waarop de informatie is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te kopiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de Dienstverlener.

9. VERTROUWELIJKHEID INFORMATIE – PRIVACY

Partijen zullen alle informatie die zij m.b.t. de andere partij verwerven bij de totstandkoming en de uitvoering van de prestaties als vertrouwelijke informatie beschouwen. Eventuele rapporten en adviezen worden eveneens beschouwd als vertrouwelijke informatie en zullen uitsluitend aan de Klant meegedeeld worden. Indien de Dienstverlener uitdrukkelijke toestemming heeft verleend om bepaalde online activiteiten op te nemen zodat zij op een later moment kunnen worden (her)bekeken, worden ook deze opnames als strikt vertrouwelijk beschouwd en bestemd voor exclusief gebruik door de Klant. 

Partijen zullen deze vertrouwelijke informatie uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze vertrouwelijke informatie zal door de ontvangende partij niet openbaar worden gemaakt of ter beschikking van derden gesteld worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. De ontvangende partij zal tevens alle nodige maatregelen nemen om de verspreiding van deze vertrouwelijke informatie te verhinderen.

Deze verplichting tot vertrouwelijkheid geldt niet voor informatie die:

 • algemeen bekend is en behoort tot het publiek domein;

 • op rechtmatige wijze werd verkregen van derden;

 • op totaal onafhankelijke wijze door een partij werd ontwikkeld.

Zowel tijdens de duur van de Overeenkomst als na afloop ervan, ongeacht de reden van de beëindiging, verbindt de Dienstverlener zich ertoe om aan niemand enige informatie te geven van persoonlijke of vertrouwelijke aard betreffende de Klant en dit eender het belang van deze informatie of de omstandigheden, zelfs onrechtstreeks, waarin de Dienstverlener de informatie heeft gekregen.

De Dienstverlener verbindt er zich bijgevolg toe steeds, zowel tijdens de uitvoering als na de beëindiging van deze Overeenkomst, het vertrouwelijke karakter te bewaren van deze informatie en geen feiten of informatie die hem ter kennis is gekomen of die hij zelf ontwikkeld heeft in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst en die normaal niet toegankelijk zijn voor het publiek, te gebruiken, bekend te maken of mee te delen aan derden.

Alle documenten apparatuur, correspondentie, verslagen, specificaties, aantekeningen, rapporten, adviezen en andere bezittingen en documenten en kopieën daarvan die in het kader van deze Overeenkomst aan een van de Partijen zijn toevertrouwd, worden door haar behandeld met de zorg die van een redelijk voorzichtige persoon wordt verwacht.

Deze verplichting tot vertrouwelijkheid blijft voortbestaan na de beëindiging van de Overeenkomst.

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, verzamelt en verwerkt de Dienstverlener de persoonsgegevens van de Klant en desgevallend diens medewerkers/deelnemers, voor zijn klantenbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van inschrijvingen, facturatie, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de Klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met de Dienstverlener verbonden zijn. De Dienstverlener garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

De Klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken. Bovendien, heeft hij het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. De Klant kan zich bovendien kosteloos verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Zie eveneens de Privacy Policy van de Dienstverlener zoals gepubliceerd op de website.

 

10. KENNISGEVINGEN

Onverminderd eventueel andere expliciet tussen partijen overeengekomen bepalingen, zal ieder bericht (factuur of ander document of boodschap) dat een partij naar de andere stuurt, geldig worden ter kennis gebracht als het wordt verzonden naar:

 • voor de Dienstverlener: de coördinaten opgenomen in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden en vermeld op de website van de Dienstverlener;

 • voor de Klant: de coördinaten zoals voor de eerste maal schriftelijk meegedeeld aan de Dienstverlener.

Partijen engageren zich ertoe elke wijziging onmiddellijk en schriftelijk aan de andere partij te melden.

Kennisgeving gebeurt:

 • van hand tot hand tegen ontvangstbevestiging;

 • per aangetekende brief, gewone verzending of per koerier;

 • per e-mail.

De Klant aanvaardt dat de correspondentie met de Dienstverlener voornamelijk via e-mail verloopt.

11. NIETIGHEDEN – VERVAL VAN RECHT

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en meer algemeen van de bepalingen die de rechtsverhouding tussen partijen regelen, zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.

Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door de Dienstverlener houdt geenszins een afstand van recht in.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE INSTANTIES

Deze algemene voorwaarden en de globale rechtsverhouding tussen de Dienstverlener en de Klant worden beheerst door het Belgische recht.

Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de rechtsverhouding tussen de Dienstverlener en de Klant zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.

                                                                                                                                                                                    Mechelen,

                                                                                                                                                                                    1 mei 2020