Privacy Verklaring 'RUST en BEWEGING'

1. TOEPASSING

 

Uw vertrouwen in ons is het belangrijkste kapitaal van Veerle Van Belle & ‘Rust en Beweging’ (hierna genoemd ‘de Dienstverlener’, ‘wij’ of ‘ons’). Uw privacy komt op de eerste plaats. Deze privacy verklaring is van toepassing op:

 

1) onze website https://www.rustenbeweging.be (hierna genoemd de ‘Website’) en

2) op alle (commerciële) relaties tussen de Dienstverlener en haar klanten, prospecten en zakenpartners. 

 

De dienstverlener tracht te allen tijde te handelen in overeenstemming met enerzijds de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en anderzijds de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (‘GDPR-Verordening’).

 

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die de dienstverlener verzamelt, alsook de wijze waarop De Dienstverlener deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. Het bezoeken van de Website, het invullen van online formulieren, alsook het contact opnemen als gevolg van de Website van de Dienstverlener impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of e-mail bevestiging (opt-in)) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met het Cookiebeleid, de Algemene Voorwaarden en de Disclaimer van de Dienstverlener.

2. SOORTEN PERSOONSGEGEVENS

De Dienstverlener kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam

 • Voornaam

 • Woonadres

 • Bedrijfsadres

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer (vast/gsm)

 • Bedrijfsnaam

 • Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website, (zoals maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de Website)

 • Communicatievoorkeur

 • Correspondentiegegevens met en uitgaande van de Dienstverlener

De Dienstverlener verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal de Dienstverlener, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat de Dienstverlener toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

3. WIJZE VAN VERZAMELING PERSOONSGEGEVENS

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

 • Een samenwerking met de Dienstverlener

 • Bezoek van de Website

 • Het invullen van contact -en andere formulieren

 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de Website)

 • De verificatie van uw identiteit (bv. wanneer u beroep doet op de klantenservice van de Dienstverlener)

 • Correspondentie met en uitgaande van de Dienstverlener

 • Het meedelen aan de Dienstverlener van ideeën betreffende de verbetering van de diensten

 • Het aanvragen van een offerte

 • Het uitwisselen van visitekaartjes

De door de Dienstverlener verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

4. GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS - VERWERKINGSDOELEINDEN   

De Dienstverlener kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

 • De uitvoering van een overeenkomst met de Dienstverlener

 • Het leveren van de diensten van de Dienstverlener

 • Het leveren van support/klantendienst

 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur

 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen

 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website

 • Statistische doeleinden

 • De opmaak van een offerte

 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

 

 

5. RECHTSGRONDEN

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.a (toestemming), artikel 6.1.b (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), artikel 6.1.f (gerechtvaardigde belangen) van de GDPR-Verordening en, desgevallend, het EU-VS Privacy schild. Bijvoorbeeld om uw aanvraag te registreren via het contactformulier, om u te informeren met nieuwsbrieven, om onze diensten en producten te analyseren/verbeteren, en u hieromtrent te informeren, fraude opsporings- of juridische doeleinden.

Deze Privacyverklaring en het opt-in systeem dat bij registratie wordt gehanteerd, zorgen ervoor dat u uw toestemming vrij, expliciet, ondubbelzinnig, actief en geïnformeerd kan geven.

 

6. OPENBAARMAKING EN TRANSFER PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

De Dienstverlener zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van de Dienstverlener en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat de Dienstverlener in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring. Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat de Dienstverlener uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten

1) wanneer de Dienstverlener hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en

2) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;

 • Wanneer de Dienstverlener of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens – dewelke De Dienstverlener heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;

 • Met het oog op het detecteren van gelijkaardige profielen zoals het uwe, behoudens wanneer u zich hiertegen uitdrukkelijk hebt verzet.

 • In alle overige gevallen zal de Dienstverlener uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij

1) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en

2) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Tenslotte maakt de Dienstverlener gebruik van Google Tag Manager waardoor tags worden geplaatst op haar website. Deze tags betreffen onder andere Facebook, Twitter, LinkedIn en Google Analytics. Door het plaatsen van deze tags kunnen uw persoonsgegevens worden verzameld en doorgestuurd aan deze derde partijen. Conform artikel 26 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens, is de Dienstverlener samen met deze derden verwerkingsverantwoordelijke. De rechten en verplichtingen van iedere verwerkingsverantwoordelijke wordt verwezen naar de privacy verklaringen van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google Analytics.

7. OPSLAG PERSOONSGEGEVENS

Afhankelijk van het verwerkingsdoeleinde, zullen de persoonsgegevens die werden verwerkt in onze hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke bewaard worden zolang als noodzakelijk en uiterlijk 15 jaar, opdat we, onder andere, aan onze wettelijke en boekhoudkundige vereisten kunnen voldoen. Na deze termijn, zullen we de gegevens onherroepelijk wissen.

De gegevens die worden verwerkt met het oog op direct marketing worden maximaal 48 maanden bewaard.

 

 

8. UW PRIVACY RECHTEN

Als betrokkene heeft u te allen tijde recht:

 • op toegang tot de persoonsgegevens die de Dienstverlener mogelijks over u beschikt;

 • op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;

 • op schrapping van uw persoonsgegevens (‘recht om te worden vergeten’);

 • op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;

 • van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Aangezien de verwerking van de persoonsgegevens mede plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a van de GDPR-Verordening (toestemming), heeft u bovendien steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Hou er evenwel rekening mee dat u niet langer relevante informatie zal ontvangen indien u geen toestemming geeft om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van de Dienstverlener.

Deze bovengenoemde rechten kan u uitoefenen, door ons te informeren per e-mail aan veerle@rustenbeweging.be of per post (zie hierna).

 

9. BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

De Dienstverlener verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van

1) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook

2) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens. 

De Dienstverlener zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU en worden beheerd door Wix.

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van de Dienstverlener, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan de Dienstverlener in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Tot slot, zal de veiligheid van uw account ook mede afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord. De Dienstverlener zal nooit vragen om uw wachtwoord zodoende u ertoe gehouden bent dit niet zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld – bijvoorbeeld omdat deze derde heeft aangegeven uw aanvullende diensten te bieden – zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw account. De Dienstverlener raadt u dan ook ten stelligste aan wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft genomen tot uw account uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen en contact met ons op te nemen.

10. COOKIES

Door het gebruik van de Website, kunnen cookies op de harde schijf van uw toestel geplaatst worden, zoals cookies van Google Analytics, Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze gegevens worden evenwel niet aan de gebruikersdatabank gekoppeld en worden automatisch verwijderd. Voor meer informatie omtrent de gebruikte cookies, verwijzen we u door naar onze Disclaimer.

Door het aanvinken van het selectievakje in een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, geeft u als bezoeker uw actieve en geïnformeerde toestemming voor het gebruik van deze cookies.

 

 

11. UPDATE PRIVACY VERKLARING

De Dienstverlener is gerechtigd om deze Privacy Verklaring aan te passen of te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken of verwerken, stellen we u hiervan op de hoogte door een kennisgeving van de wijzigingen te plaatsen voordat deze van kracht worden of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen voor meer informatie over hoe wij uw informatie gebruiken en beschermen.

12. ANDERE WEBSITES

De Website kan hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is de Dienstverlener verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

13. KLACHTEN

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop de Dienstverlener uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel +32 (0)2 274 48 00

Fax +32 (0)2 274 48 35

email: contact@apd-gba.be.

14. CONTACT OPNEMEN

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop de Dienstverlener uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 

 1. Via e-mail: veerle@rustenbeweging.be of

 2. Via de post:

Veerle Van Belle & RUST EN BEWEGING,

Belgradestraat 88/102 te 2800 Mechelen (België)

 

Mechelen, 1 mei 2020